Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów

Podstawy chemii

Cel kursu

Przygotowanie do zagadnień stanowiących treść zajęć „Nowoczesne techniki analityczne w badaniach obiektów zabytkowych”. Odświeżenie i aktualizacja wiedzy z podstaw chemii. Uruchomienie języka chemii do opisu materii i zjawisk oraz interpretacji poczynionych obserwacji/pomiarów. Uruchomienie wyobraźni chemicznej, która łączy obserwacje makroskopowe z budową materii na poziomie atomów i cząsteczek. Wprowadzenie do zasad pracy w laboratorium chemicznym.

Treść kursu

Budowa materii (pierwiastki i związki chemiczne; atom i cząsteczka; wiązania chemiczne; oddziaływania międzycząsteczkowe; stany skupienia materii; mieszaniny); układ okresowy; oddziaływanie promieniowania z materią; barwa; reakcje chemiczne; obliczenia stechiometryczne; sposoby wyrażania stężeń; kinetyka reakcji chemicznych; stan równowagi chemicznej; dysocjacja elektrolityczna; pH; podstawy chemii organicznej;  wykonywanie obliczeń (cyfry znaczące); opracowywanie wyników pomiarów; laboratorium: analiza jakościowa jonów, pomiar pH, spektrofotometria w świetle widzialnym; BHP w pracowni chemicznej.
 

Nowoczesne techniki analityczne w badaniach obiektów zabytkowych

Cel kursu

Zapoznanie ze zjawiskami fizykochemicznymi stojącymi u podstaw poszczególnych technik, omówienie i prezentacja technik: (i) sposobu przygotowania próbek, (ii) sposobu przeprowadzenia pomiaru, (iii) interpretacji wyników; omówienie możliwości badawczych poszczególnych technik i rodzaju informacji przez nie dostarczanych; omówienie typowych zastosowań danej techniki analitycznej w rozwiązywaniu problemów konserwatorskich.

Treść kursu

Omawiane techniki badawcze: spektroskopie w podczerwieni (FTIR), UV-vis i ramanowska, fluorescencja rentgenowska (XRF), dyfraktometria rentgenowska (XRD), spektrometria mas (MS), spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP MS), spektroskopia laserowo indukowanego rozpadu (LIBS), chromatografia gazowa (GC) i cieczowa (LC), chromatografia wykluczania molekularnego (SEC), mikroskopia optyczna i elektronowa (SEM), koherencyjna tomografia optyczna (OCT), spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), elektroforeza kapilarna (CE), datowanie, obrazowanie hiperspektralne, pomiar barwy, badania mikrobiologiczne, przyspieszone starzenie materiałów.
 

Nauka w konserwacji

Cel kursu

Aktualizacja wiedzy na temat materiałów wchodzących w skład obiektów zabytkowych, ich degradacji i procedur badawczych.

Treść kursu

(i) Skład i struktura obiektów zabytkowych, (ii) mechanizmy i szybkość ich degradacji, (iii) sposoby przeciwdziałania degradacji, (iv) dobór technik badawczych. Omawiane materiały: papier, tkaniny, szkło, drewno, barwniki i pigmenty, skóra i pergamin, metale, kamień i materiały budowlane. Konserwacja prewencyjna i optymalne warunki przechowywania i eksponowania zbiorów w podziale na kategorie materiałów. Zagrożenia mikrobiologiczne. Metody badawcze stosowane w wykrywaniu fałszerstw dzieł sztuki. Rozwój potencjału badawczego w dziedzinie badań nad dziedzictwem kulturowym.